بطری 1100 سی سی چهارگوش

بطری پت 500 سی سی چهارگوش شفاف دهانه 28 

بطری پت 1100 سی سی چهارگوش با دهانه 28 میلیمتری