پمپ دوشی – رقیق پاش دوشی

اسپری، پمپ، پمپ دوشی، پمپ اسکراب دست، پمپ رقیق پاش، پمپ مدیکال، دهانه 28، دهانه 28 میلیمتر، رقیق پاش، پمپ پزشکی، پمپ بیمارستانی، ∮28/410

پمپ دوشی، پمپ اسکراب دست، پمپ رقیق پاش، پمپ مدیکال، پمپ پزشکی، پمپ بیمارستانی