پمپ رقیق پاش، محلول پاش، انگشتی

پمپ رقیق پاش، محلول پاش، انگشتی، دهانه 18، 20، 24، 28 ارتفاع 410 ، ∮18/410, ∮20/410 ,∮24/410, ∮28/410 اسپری محلول ضد عفونی محلول پاش مبارزه با کرونا

پمپ رقیق پاش، محلول پاش، انگشتی دهانه 18،20،24،28 ارتفاع 410